Wspólnot mieszkaniowych
Nie balansuj na granicy ryzyka... ubezpiecz się! Umów się z doradcą

Kompleksowe  ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej składa się ubezpieczenia majątku wspólnoty oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie skierowane jest do wspólnot mieszkaniowych, przez które rozumie się ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Przedmiotem ubezpieczenia jest część wspólna nieruchomości oraz jej stałe elementy, a także odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością i/lub posiadaniem przez wspólnotę części wspólnej nieruchomości.

Zakres ubezpieczenia dla wspólnoty mieszkaniowej może obejmować:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Ubezpieczenie mienia od dewastacji, wandalizmu
 • Ubezpieczenie od szkód graffiti
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych od szkód elektrycznych
 • Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek poszukiwania przyczyn awarii
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

 

 

 

Towarzystwa partnerskie

 • Wiener
 • HDI - new
 • Interrisk
 • Uniqua
 • Warta - new
 • Hestia
 • TUZ